11
فوریه

افت شنوایى و اثر ناگوار آن بر سیستم عصبى

به تازگى پژوهشى از سوى پژوهشگران دانشگاه بوفالو درخصوص تاثیر افت شنوایى بر روى سیستم عصبى شنوایى در مجله ى نوروساینس چاپ شده است که نتایج جالبى را در این باره آشکار ساخته است، به گونه اى که به صورت خبر داغ در تارنماى Hearing Review اعلام شده است.

نتیجه این بوده است که افت شنوایى باعث مى شود سلول عصبى تحریک نشود و سلول بعد از اینکه مى بیند، بیکار است و تحریکى به او نمى رسد، ذخیره ى نروترانسمیترى خود را به دور مى ریزد و دیگر آن را درون خود ذخیره نمى سازد. به عبارتى، همچون فرد پولدارى مى ماند که پول هایش را دور مى ریزد و خزانه و گاوصندوقش را پر از خالى مى کند.

جالب اینجاست که ممکن است با بهبودى دوباره ى افت شنوایى، این واقعه برگشت ناپذیر باشد، هر چند که چنین چیزى بررسى نشده است، ولى نویسندگان این مقاله پیش بینى مى کنند که چنین امرى ممکن است مصداق داشته باشد و ممکن است بهبودى کامل هرگز رخ ندهد.
جالب تر اینکه، در این پژوهش از افت کوتاه مدت و موقت در موش ها استفاده شده است و نه از نوع افت طولانى و دایمى. و جالب تر اینکه سلول عصبى بعد از ایجاد افت کوتاه مدت، نه تنها رفتارش را تغییر داده است، بلکه شکلش نیز تغییر یافته است.

جالب اینجاست که فرزند یکى از این پژوهشگران دچار افت شنوایى مکرر انتقالى بوده است که ایشان در یکى از مصاحبه هاى خود به اثر افت شنوایى بر عملکرد و ذهن فرزندش و نقش آن براى ایجاد انگیزه در او براى بررسى این مساله اشاره کرده است! و او اکنون بیان مى دارد که افت هاى انتقالى مکررى که بارها در طى سرماخوردگى دخترم ایجاد شده است ممکن است اثر دایمى بر سیستم او گذاشته باشد

‼افت شنوایى و اثرات آن را جدى بگیریم، حتى افت از نوع انتقالى را.