• تماس: 09125878511
  • ایمیل: s.heydari1965@gmail.com
  • ساعات کاری: 16:00-20:00

خدمات مرکز

audiotest

🗹 آزمایشات روتین شنوایى اعم از ادیومترى(PTA)، تمپانومترى (TM) و آزمایشات گفتار (SP.T)
🗹 آزمایشات شنوایى نوزادان و کودکان کم سن که در ادیومترى معمول همکارى ندارند OAE-AABR-ABR
🗹 تست EchoG براى بیماران داراى سرگیجه
🗹 ارائه برندهاى مختلف سمعک، مناسب با انواع بودجه براى افراد با مشکلات شنوایى؛ نقش تجربه وفیتینگ مناسب کمک مى کند تا از دنیاى صدا لذت ببرید.
🗹 انواع باطریهاى سمعک و ملزمات سمعک و تعمیر و تنظیم انواع برندها در کمترین زمان
🗹 حل مشکل صدا در سر یا گوش بنام وزوز گوش (Tinnitus)
🗹 برنامه ریزى تربیت شنوایى ،گفتار درمانى و تجویز سمعک جهت کودکان ناشنوا
🗹 ارزیابى شنوایى و تجویز سمعک افراد سخت آزمون و سالمندان در منزل
🗹 ساخت بهترین قالبهاى ضد آب،ضد صوت(صداشکن) و قالبهاى سمعک

در این روش بیمار داخل یک اتاقک عایق صدا قرار گرفته و شنوایی شناس (ادیولوژیست) به کمک دستگاه مربوطه سیگنال های صوتی با شدت و فرکانس های متفاوت ایجاد کرده که می توان به کمک آن آستانه شنوایی (کمترین شدت صوتی که بتواند باعث ایجاد احساس شنوایی شود) هر فرد را بدست آورد. در این آزمایش می توان انتقال راه هوایی (Air Conduction) و انتقال استخوانی (Bone Conduction) گوش را مورد ارزیابی قرار داد و به این ترتیب برآورد خوبی از وضعیت شنوایی فرد به دست آورد

PTA (Pure tone audiometry)

ECochG (Electrocochleography)

الکتروکوکلئوگرافی (ECochG) یک تکنیک ثبت توان الکتریکی تولید شده در گوش داخلی و عصب شنوایی در پاسخ به تحریک صدا است که با استفاده از یک الکترود در کانال گوش یا غشای تمپان انجام می شود. تست توسط یک شنوایی شناس (ادیولوژیست) انجام گرفته و برای تشخیص فشار گوش داخلی (هیدروپس اندولنف) یا برای آزمایش و نظارت بر گوش داخلی و عملکرد عصب شنوایی در طی عمل جراحی استفاده می شود. مهمترین کاربرد های آن عبارت است از:
🗹 شناسایی هدف و نظارت بر بیماری منییر (Ménière’s disease) و هیدروپس اندولنف (EH)
🗹 نظارت داخلی در عملکرد سیستم شنوایی در طی عمل جراحی ساقۀ مغز یا مخچه
🗹 بهبود موج I در پاسخ شنوایی ساقه مغز، به ویژه در بیماران دچار شنوایی سخت
🗹 تشخیص نوروپاتی شنوایی

در این روش از الکترودهایی استفاده می شود که امواج عصبی ساقه مغز و عصب را جمع آوری و ثبت می کند و به این ترتیب می توان برای تخمین آستانه شنوایی و بررسی ضایعات احتمالی در طول عصب شنوایی و راه های شنوایی ساقه مغز از آن استفاده کرد. این روش جهت تعیین آستانه شنوایی در نوزادان، کودکان و بزرگسالان دارای معلولیت بسیار کارامد است.

ABR (Auditory Brainstem Response)