• تماس: 09125878511
  • ایمیل: s.heydari1965@gmail.com
  • ساعات کاری: 16:00-20:00

سمعک های داخل گوشی

  • خانه
  • /
  • سمعک های داخل گوشی

این سمعک ها با توجه به محل قرار گیری در کانال گوش دسته بندی می شوند. اگر داخل حفره گوش یا کونکا قرار گیرند (ITE) و اگر ابتدای مجرای گوش قرار گیرند (CIC) و اگر در عمق مجرای گوش قرار گیرند (IIC) نامیده می شوند.

تشخیص و تجویز اینکه فرد از کدام مدل استفاده کند با شنوایی شناس (ادیولوژیست) است. یک شنوایی شناس با تجربه با توجه به کاهش شنوایی، وضغیت لاله و مجرای گوش بیمار سمعک مناسب را به بیمار پیشنهاد می دهد.